Podmienky používania

1.

Prevádzkovateľom internetového servera Zvieratka.Pravda.sk dostupného na doméne varecha.pravda.sk je OUR MEDIA SR a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne Zvieratka.Pravda.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2.

Podmienkou využívania časti služieb Zvieratka.Pravda.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na Zvieratka.Pravda.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

3.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Zvieratka.Pravda.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním Zvieratka.Pravda.sk je vylúčené.

4.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Zvieratka.Pravda.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5.

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Zvieratka.Pravda.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby Zvieratka.Pravda.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6.

Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

7.

Používateľ môže po registrácii využívať služby Zvieratka.Pravda.sk vrátane uverejňovania textu, obrázkov a a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Zvieratka.Pravda.sk zverejní.

8.

Obsah pridaný používateľom na Zvieratka.Pravda.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na tieto presne vymedzené účely:
  • - prevádzkovanie Zvieratka.Pravda.sk,
  • - propagácia Zvieratka.Pravda.sk,
  • - uverejňovanie v rámci tlačených titulov vydávaných prevádzkovateľom, najmä v receptovej prílohe denníka Pravda.
Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

9.

Na Zvieratka.Pravda.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s gastronómiou a výživou. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci Zvieratka.Pravda.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu Zvieratka.Pravda.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Zvieratka.Pravda.sk.

10.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Zvieratka.Pravda.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Zvieratka.Pravda.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na Zvieratka.Pravda.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

11.

Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na Zvieratka.Pravda.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

V Bratislave, 15. mája 2014.